COleControl::FireClick

โมฆะ FireClick ( );

หมายเหตุ

เรียกว่าโดยกรอบงานเมื่อมีการคลิกเมาส์เหนือตัวควบคุมที่ใช้งานอยู่ ถ้ามีกำหนดเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์กำหนดเอง คุณกำหนดเมื่อเหตุการณ์คือ fired?

สำหรับเผาอัตโนมัติของเหตุการณ์การคลิกการเกิดขึ้น แผนที่เหตุการณ์ของตัวควบคุมต้องมีกำหนดเหตุการณ์ Click หุ้น?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::FireDblClick, COleControl::FireMouseDown, COleControl::FireMouseUp(&N)

Index