COleControl::ExchangeStockProps

โมฆะ ExchangeStockProps ( CPropExchange * pPX );

พารามิเตอร์

pPX

ตัวชี้ไปยังวัตถุCPropExchange กรอบหน้า ๆ วัตถุนี้สร้างบริบทของการแลกเปลี่ยนคุณสมบัติ รวมทั้งทิศทางของการ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อซีเรียลไลซ์ หรือเตรียมใช้งานสถานะของคุณสมบัติของหุ้นของตัวควบคุม ฟังก์ชันนี้จะเรียกว่าปกติ โดยการเริ่มต้นใช้งานCOleControl::DoPropExchange?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::DoPropExchange(&N)

Index