COleControl::DoSuperclassPaint

โมฆะ DoSuperclassPaint ( CDC * pDC, const CRectamp rcBounds );(&A)

พารามิเตอร์

pDC

ตัวชี้การบริบทอุปกรณ์ของตัวควบคุมที่เก็บ?

rcBounds

พื้นที่ที่ตัวควบคุมเป็นการวาด?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจัดการอย่างเหมาะสมภาพเขียนของตัวควบคุม OLE ไม่ ฟังก์ชันนี้ควรจะใช้เฉพาะเมื่อ OLE ควบคุมชั้นย่อยตัวควบคุม Windows และควรถูกเรียกใน OnDraw ฟังก์ชันของตัวควบคุมของคุณ?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้และตัวควบคุม Windows subclassing ให้ดูบทความ ตัวควบคุม ActiveX: ตัวควบคุม Windows SubclassingในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::OnDraw(&N)

Index