COleControl::ControlInfoChanged

โมฆะ ControlInfoChanged ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชุดของ mnemonics ที่ได้รับการสนับสนุน โดยตัวควบคุม เมื่อได้รับการแจ้งเตือนนี้ คอนเทนเนอร์ของตัวควบคุมได้รับชุดใหม่ของ mnemonics โดยทำการเรียกไปยัง IOleControl::GetControlInfo หมายเหตุที่คอนเทนเนอร์ที่ไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อการแจ้งเตือนนี้?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index