COleControl::COleControl

COleControl ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCOleControl ฟังก์ชันนี้เรียกว่าปกติไม่ได้โดยตรง แทน ตัวควบคุม OLE ถูกมักจะสร้างขึ้น โดยโรงงานของคลาส?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index