COleControl::AmbientScaleUnits

CString AmbientScaleUnits ( );

ส่งกลับค่า

สายอักขระประกอบด้วย ScaleUnits รอบด้านของที่เก็บ ถ้าไม่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ ฟังก์ชันนี้ส่งกลับสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์?

หมายเหตุ

คอนเทนเนอร์ที่ล้อม ScaleUnits คุณสมบัติสามารถใช้เพื่อแสดงตำแหน่งหรือขนาด การติดป้ายชื่อ ด้วยหน่วยเลือก เช่น twips หรือเซนติเมตร หมายเหตุว่า ในคอนเทนเนอร์ไม่ได้จึงจำเป็นต้องสนับสนุนคุณสมบัตินี้?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::TransformCoords(&N)

Index