COleControl::AmbientFont

LPFONTDISP AmbientFont ( );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้การของคอนเทนเนอร์ที่ดนตรีแอมเบียนต์อักษรสรุปข้อมูลติดต่อ ค่าเริ่มต้นเป็นNULL ถ้ากลับไม่เท่ากับค่า NULLคุณรับผิดชอบสำหรับแบบอักษรที่นำออกมาใช้โดยการเรียกของ IUnknown::Releaseสมาชิกฟังก์ชัน?

หมายเหตุ

คุณสมบัติแบบอักษรล้อมพร้อมใช้งานสำหรับตัวควบคุมทั้งหมด และกำหนด โดยในคอนเทนเนอร์ หมายเหตุว่า ในคอนเทนเนอร์ไม่ได้จึงจำเป็นต้องสนับสนุนคุณสมบัตินี้?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::GetFont, COleControl::SetFont(&N)

Index