COleControl::AmbientBackColor

OLE_COLOR AmbientBackColor ( );

ส่งกลับค่า

ค่าปัจจุบันของคอนเทนเนอร์ที่รอบด้านคุณสมบัติ BackColor ถ้ามี ถ้าไม่สนับสนุนคุณสมบัติ ฟังก์ชันนี้ส่งกลับสีพื้นหลังของ Windows กำหนดโดยระบบ?

หมายเหตุ

คุณสมบัติ BackColor ล้อมพร้อมใช้งานสำหรับตัวควบคุมทั้งหมด และกำหนด โดยในคอนเทนเนอร์ หมายเหตุว่า ในคอนเทนเนอร์ไม่ได้จึงจำเป็นต้องสนับสนุนคุณสมบัตินี้?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleControl::TranslateColor, COleControl::GetBackColor, COleControl::AmbientForeColor(&N)

Index