สมาชิกของคลาส COleCmdUI

Constructors

COleCmdUI โครงสร้างวัตถุCOleCmdUI?

Overridables

เปิดการใช้งาน ตั้งค่า หรือล้างการตั้งค่าสถานะการเปิดใช้งานคำสั่ง?
SetCheck ตั้งค่าสถานะของสลับการเปิด/ปิดคำสั่ง?
SetText ส่งกลับค่าชื่อหรือสถานะสตริงข้อความสำหรับคำสั่ง?

ภาพรวม COleCmdUI |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index