COleCmdUI::SetText

เสมือน โมฆะ SetText ( LPCTSTR lpszText );

พารามิเตอร์

lpszText

ตัวชี้ไปยังข้อความจะใช้กับคำสั่ง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับชื่อหรือสถานะสตริงข้อความสำหรับคำสั่ง?

ภาพรวม COleCmdUI |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleCmdUI::SetCheck(&N)

Index