COleClientItem::SetLinkUpdateOptions

โมฆะ SetLinkUpdateOptions ( OLEUPDATE dwUpdateOpt );

พารามิเตอร์

dwUpdateOpt

ค่าของตัวเลือกโปรแกรมปรับปรุงการเชื่อมโยงสำหรับรายการนี้ ค่านี้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกโปรแกรมปรับปรุงการเชื่อมโยงสำหรับงานนำเสนอของรายการการเชื่อมโยงที่ระบุ โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ควรเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการปรับปรุงที่เลือก โดยผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยง?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม IOleLink::SetUpdateOptionsในเอกสารประกอบ OLE?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::GetLinkUpdateOptions, COleLinksDialog(&N)

Index