COleClientItem::SetIconicMetafile

BOOL SetIconicMetafile ( HGLOBAL hMetaPict );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

hMetaPict

ตัวจัดการการ metafile ที่ใช้สำหรับการวาดรูปไอคอนของสินค้า?

หมายเหตุ

แค metafile ที่ใช้สำหรับการวาดรูปไอคอนของสินค้า ใช้GetIconicMetafileเพื่อเรียกการ metafile?

HMetaPictพารามิเตอร์จะถูกคัดลอกลงในรายการ ดังนั้นhMetaPictต้องถูกเพิ่ม โดยผู้เรียก?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::GetIconicMetafile(&N)

Index