COleClientItem::OnGetItemPosition

เสมือน โมฆะ OnGetItemPosition ( CRectamp rPosition );(&A)

พารามิเตอร์

rPosition

การอ้างอิงไปยังวัตถุCRectที่จะประกอบด้วยการพิกัดตำแหน่งของสินค้า?

หมายเหตุ

กรอบการเรียกฟังก์ชันOnGetItemPositionสมาชิกรับพิกัดของสินค้าที่กำลังถูกแก้ไขในสถานที่ พิกัดเป็นพิกเซลที่สัมพันธ์กับพื้นที่ของคอนเทนเนอร์ของหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ของไคลเอ็นต์?

เริ่มต้นใช้งานฟังก์ชันนี้ไม่ทำสิ่งใด ๆ แอปพลิเคชันที่สนับสนุนการแก้ไขแบบแทนที่ต้องการใช้งาน?

ภาพรวม OleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::OnActivate, COleClientItem::OnActivateUI(&N)

Index