COleClientItem::OnDiscardUndoState

เสมือน โมฆะ OnDiscardUndoState ( );

หมายเหตุ

เรียกตามกรอบเมื่อผู้ใช้ทำการกระทำที่ละทิ้งการยกเลิกสถานะขณะแก้ไขสินค้า OLE เริ่มต้นใช้งานไม่ได้เรื่อง ถ้าคุณจะใช้คำสั่งเลิกทำในโปรแกรมประยุกต์ของคุณคอนเทนเนอร์แทนฟังก์ชันนี้ ในการแทนของคุณ ยกเลิกรัฐเลิกทำคอนเทนเนอร์ของโปรแกรมประยุกต์?

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเขียนขึ้น ด้วยไลบรารี Microsoft Foundation Class เซิร์ฟเวอร์สามารถทำให้ฟังก์ชันนี้จะเรียก โดยการเรียกCOleServerDoc::DiscardUndoState?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม IOleInPlaceSite::DiscardUndoStateในเอกสารประกอบ OLE?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerDoc::DiscardUndoState(&N)

Index