COleClientItem::IsLinkUpToDate

BOOL IsLinkUpToDate ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสินค้า OLE ทันสมัย 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการดูว่า มีสินค้า OLE อยู่เสมอ รายการเชื่อมโยงได้สมัยหากมีการปรับปรุงของเอกสารต้นทาง ฝังตัวสินค้าที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงภายในสามารถจะล้าสมัยในทำนองเดียวกัน ฟังก์ชันไม่เช็คซ้ำของสินค้า OLE หมายเหตุว่า กำหนดว่า รายการ OLE ไม่ทันสมัยสามารถเป็นราคาแพงเป็นจริง กำลังทำการปรับปรุง?

นี้เรียกว่าโดยอัตโนมัติ โดยใช้งานCOleLinksDialog?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม IOleObject::IsUpToDateในเอกสารประกอบ OLE?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index