COleClientItem::IsInPlaceActive

BOOL IsInPlaceActive ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสินค้า OLE ถูกใช้งานอยู่ในสถาน 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการดูว่า รายการ OLE ถูกใช้งานอยู่ในตำแหน่ง จะดำเนินการตรรกะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่ารายการกำลังถูกแก้ไขในทั่วไป ฟังก์ชันตรวจสอบว่าสถานะสินค้าปัจจุบันเท่ากับactiveStateหรือactiveUIState?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::GetItemState(&N)

Index