COleClientItem::GetType

OLE_OBJTYPE GetType ( ) const

ส่งกลับค่า

จำนวนเต็มไม่ได้ลงทะเบียนกับหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่าสินค้า OLE ถูกฝังตัว หรือเชื่อมโยง หรือคง?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::GetUserType(&N)

Index