COleClientItem::GetLinkUpdateOptions

OLEUPDATE GetLinkUpdateOptions ( );

ส่งกลับค่า

หนึ่งในค่าต่อไปนี้:

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรับค่าปัจจุบันของตัวเลือกโปรแกรมปรับปรุงการเชื่อมโยงสำหรับรายการ OLE นี้เป็นการดำเนินการขั้นสูง?

ฟังก์ชันนี้จะเรียกว่าโดยอัตโนมัติ โดยใช้คลาสCOleLinksDialog?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม IOleLink::GetUpdateOptionsในเอกสารประกอบ OLE?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::SetLinkUpdateOptions, COleLinksDialog(&N)

Index