COleClientItem::GetLastStatus

SCODE GetLastStatus ( ) const

ส่งกลับค่า

มีค่าSCODE?

หมายเหตุ

ส่งกลับรหัสสถานะของการดำเนินการล่าสุดของ OLE สำหรับสมาชิกฟังก์ชันที่ส่งกลับค่าBOOL FALSEหรือสมาชิกอื่นฟังก์ชันที่ส่งกลับค่าNULL, GetLastStatusส่งกลับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของความล้มเหลว โปรดทราบว่า ฟังก์ชันสมาชิกส่วนใหญ่ของ OLE โยนข้อยกเว้นสำหรับข้อผิดพลาดร้ายแรงมากขึ้น ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในการตีความเนื้อความของการSCODEขึ้นอยู่กับสายต้น OLE ที่ล่าสุด ส่งกลับค่าSCODE?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมบนSCODE, โครงสร้างของ COM รหัสข้อผิดพลาดในเอกสารPlatform SDK?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index