COleClientItem::GetInPlaceWindow

CWnd * GetInPlaceWindow ( );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปรายการในสถานแก้ไขหน้าต่าง ค่า NULLถ้าสินค้าไม่ได้ใช้งานอยู่หรือถ้าของเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อรับตัวชี้ไปยังหน้าต่างที่สินค้าได้ถูกเปิดสำหรับการแก้ไขในตำแหน่งสมาชิกGetInPlaceWindow ฟังก์ชันนี้ควรจะเรียกว่าเฉพาะสำหรับสินค้าที่อยู่ในทำงานอยู่?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::Activate, COleClientItem::Deactivate, COleClientItem::SetItemRects(&N)

Index