COleClientItem::GetDocument

COleDocument * GetDocument ( ) const

ส่งกลับค่า

ชี้ไปเอกสารที่ประกอบด้วยรายการ OLE ค่า NULLถ้ารายการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตัวชี้ไปเอกสารที่ประกอบด้วยรายการ OLE ตัวชี้อนุญาตให้เข้าถึงวัตถุCOleDocumentที่ให้คุณแก่เป็นอาร์กิวเมนต์ที่กำหนดCOleClientItem?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::COleClientItem, COleDocument, COleLinkingDoc(&N)

Index