COleClientItem::Deactivate

โมฆะ ปิดใช้งาน ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปิดใช้งาน OLE สินค้า และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องใด ๆ ฟรี ยกเลิกคุณมักจะใช้สถานที่ใช้งาน OLE รายการเมื่อผู้ใช้คลิกเมาส์บนไคลเอนต์พื้นที่นอกขอบเขตของสินค้า หมายเหตุว่า การปิดเรียกใช้ OLE สินค้าจะละทิ้งสถานะที่เลิกทำ ทำให้ไม่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันReactivateAndUndoสมาชิก?

ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณสนับสนุนการยกเลิก ไม่เรียกที่ปิดใช้งาน เรียกแทนDeactivateUI?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม IOleInPlaceObject::InPlaceDeactivateในเอกสารประกอบ OLE?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::ReactivateAndUndo, COleClientItem::DeactivateUI(&N)

Index