COleClientItem::CreateCloneFrom

BOOL CreateCloneFrom ( const COleClientItem * pSrcItem );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pSrcItem

ชี้ไปยัง OLE รายการจะถูกทำซ้ำ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการสร้างสำเนาของรายการ OLE ที่ระบุ คัดลอกจะเหมือนกับสินค้าแหล่งที่มา คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการยกเลิก?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleClientItem::CreateNewItem(&N)

Index