COleClientItem::CopyToClipboard

โมฆะ CopyToClipboard ( BOOL bIncludeLink = เท็จ );

พารามิเตอร์

bIncludeLink

TRUEถ้าการเชื่อมโยงข้อมูลควรจะคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด ทำให้การเชื่อมโยงการวางรายการ อื่นเป็น FALSE?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อคัดลอกสินค้า OLE ไปยังคลิปบอร์ด โดยทั่วไปแล้ว คุณเรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อเขียนตัวจัดการข้อความสำหรับคำสั่งคัดลอกหรือตัดจากเมนูแก้ไข คุณต้องปฏิบัติการเลือกรายการในโปรแกรมประยุกต์ของคุณคอนเทนเนอร์ถ้าคุณต้องการใช้คำสั่งคัดลอกหรือตัด?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม OleSetClipboardในเอกสารประกอบ OLE?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index