COleClientItem::CanCreateFromData

คง BOOL ปาสกาล CanCreateFromData ( const COleDataObject * pDataObject );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าคอนเทนเนอร์ที่สามารถสร้างวัตถุฝังตัวจากวัตถุCOleDataObject 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pDataObject

ชี้ไปวัตถุCOleDataObjectซึ่งสินค้า OLE เป็นการสร้าง?

หมายเหตุ

ตรวจสอบว่า โปรแกรมประยุกต์ของคอนเทนเนอร์ที่สามารถสร้างวัตถุฝังตัวจากวัตถุCOleDataObjectที่กำหนด มีใช้คลาCOleDataObjectโอนย้ายสำหรับการดึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จากคลิปบอร์ด ผ่านลาก และปล่อยข้อมูล หรือ จากรายการ OLE ฝังตัว?

คอนเทนเนอร์สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการตัดสินใจที่จะเปิด หรือปิดการใช้งานของคำสั่งวางที่แก้ไขและแก้ไขวางแบบพิเศษ?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ วัตถุข้อมูลและแหล่งข้อมูล (OLE)ในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม COleClientItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDataObject(&N)

Index