สมาชิกของคลาส COleChangeSourceDialog

ตัวสร้าง

COleChangeSourceDialog โครงสร้างวัตถุCOleChangeSourceDialog?

การดำเนินการ

DoModal แสดงกล่องโต้ตอบการ OLE เปลี่ยนแหล่งข้อมูล?

แอตทริบิวต์

IsValidSource บ่งชี้ว่า แหล่งมาถูกต้อง?
GetFileName รับชื่อแฟ้มจากชื่อแหล่งข้อมูล?
GetDisplayName ได้รับชื่อแสดงต้นฉบับสมบูรณ์?
GetItemName รับชื่อสินค้าจากชื่อแหล่งข้อมูล?
GetFromPrefix ได้รับคำนำหน้าของแหล่งมาก่อนหน้านี้?
GetToPrefix ได้รับคำนำหน้าของแหล่งใหม่

ข้อมูลสมาชิก

m_cs โครงสร้างแบบที่ควบคุมลักษณะการทำงานของกล่องโต้ตอบ?

ภาพรวม COleChangeSourceDialog |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index