COleChangeSourceDialog::m_cs

หมายเหตุ

สมาชิกของฐานข้อมูลนี้เป็นโครงสร้างของชนิด OLEUICHANGESOURCE OLEUICHANGESOURCEจะใช้เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานของกล่องโต้ตอบการ OLE เปลี่ยนแหล่งข้อมูล สมาชิกของโครงสร้างนี้สามารถแก้ไขได้โดยตรง?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ OLEUICHANGESOURCEโครงสร้างในOLE 2.01 User Interface รี?

ภาพรวม COleChangeSourceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleChangeSourceDialog::COleChangeSourceDialog(&N)

Index