COleChangeSourceDialog::IsValidSource

() IsValidSource BOOL;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าต้นฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ 0 มิฉะนั้น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดว่าถ้าต้นฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ เรียกฟังก์ชันนี้เท่านั้นหลังจากการส่งกลับDoModal IDOK?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ OLEUICHANGESOURCEโครงสร้างในOLE 2.01 User Interface รี?

ภาพรวม COleChangeSourceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleChangeSourceDialog::DoModal(&N)

Index