COleChangeSourceDialog::GetToPrefix

CString GetToPrefix ();

ส่งกลับค่า

สายอักขระนำหน้าใหม่ของแหล่งมา?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรับสายอักขระนำหน้าใหม่สำหรับแหล่งมา เรียกฟังก์ชันนี้เท่านั้นหลังจากการส่งกลับDoModal IDOK?

ค่านี้มาโดยตรงจากสมาชิกlpszToของการ OLEUICHANGESOURCEโครงสร้าง?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ OLEUICHANGESOURCEโครงสร้างในOLE 2.01 User Interface รี?

ภาพรวม COleChangeSourceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleChangeSourceDialog::GetFromPrefix(&N)

Index