COleChangeSourceDialog::GetItemName

CString GetItemName ();

ส่งกลับค่า

มอนิเกอร์ส่วนรายการของชื่อที่ใช้แสดงแหล่งที่มาสำหรับCOleClientItemที่ระบุไว้ในการกำหนด?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกคืนรายการมอนิเกอร์ส่วนของชื่อที่ใช้แสดงสำหรับไคลเอนต์ที่เชื่อมโยงสินค้า มอนิเกอร์แฟ้มร่วมกับมอนิเกอร์สินค้าให้ชื่อแสดงที่สมบูรณ์?

ภาพรวม COleChangeSourceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleChangeSourceDialog::GetFileName, COleChangeSourceDialog::GetDisplayName(&N)

Index