COleChangeSourceDialog::GetFileName

CString GetFileName ();

ส่งกลับค่า

แฟ้มมอนิเกอร์ส่วนของชื่อที่ใช้แสดงแหล่งที่มาสำหรับCOleClientItemที่ระบุไว้ในการกำหนด?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกคืนแฟ้มมอนิเกอร์ส่วนของชื่อที่ใช้แสดงสำหรับสินค้าไคลเอนต์ที่เชื่อมโยง มอนิเกอร์แฟ้มร่วมกับมอนิเกอร์สินค้าให้ชื่อแสดงที่สมบูรณ์?

ภาพรวม COleChangeSourceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleChangeSourceDialog::GetDisplayName, COleChangeSourceDialog::GetItemName(&N)

Index