COleChangeSourceDialog::GetDisplayName

CString GetDisplayName ();

ส่งกลับค่า

สมบูรณ์แสดงชื่อแหล่งข้อมูล (มอนิเกอร์) สำหรับCOleClientItemที่ระบุไว้ในการกำหนด?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในการเรียกชื่อแสดงที่สมบูรณ์ของไคลเอนต์ที่เชื่อมโยงรายการ?

ภาพรวม COleChangeSourceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleChangeSourceDialog::GetFileName, COleChangeSourceDialog::GetItemName(&N)

Index