COleChangeIconDialog::m_ci

หมายเหตุ

โครงสร้างของชนิดOLEUICHANGEICONใช้เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานของกล่องโต้ตอบเปลี่ยนไอคอน สมาชิกของโครงสร้างนี้สามารถแก้ไขได้โดยตรง หรือผ่าน ทางฟังก์ชันของสมาชิก?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม การ OLEUICHANGEICONโครงสร้างในรา OLE 2.01 User Interface รี?

ภาพรวม COleChangeIconDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleChangeIconDialog::COleChangeIconDialog(&N)

Index