COleChangeIconDialog::GetIconicMetafile

HGLOBAL GetIconicMetafile ( ) const

ส่งกลับค่า

หมายเลขอ้างอิงการ metafile ประกอบด้วยความกว้างยาว iconic ของไอคอนใหม่ ถ้ากล่องโต้ตอบจะถูกยกเลิก โดยเลือกOK มิฉะนั้น ไอคอนเป็นถูกก่อนกล่องโต้ตอบแสดง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงการการ metafile ที่ประกอบด้วยความกว้างยาว iconic ของรายการที่เลือก?

ภาพรวม COleChangeIconDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleChangeIconDialog::DoModal, COleChangeIconDialog::COleChangeIconDialog, COleChangeIconDialog::DoChangeIcon(&N)

Index