COleChangeIconDialog::DoChangeIcon

BOOL DoChangeIcon ( COleClientItem* pItem );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าเปลี่ยนเป็นสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pItem

จุดไปยังรายการที่ไอคอนมีการเปลี่ยนแปลง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนไอคอนที่แสดงแทนรายการไปยังที่เลือกในกล่องโต้ตอบหลังจากการส่งกลับDoModal IDOK?

ภาพรวม COleChangeIconDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleChangeIconDialog::DoModal(&N)

Index