สมาชิกของคลาส COleBusyDialog

ข้อมูลสมาชิก

m_bz โครงสร้างของชนิดOLEUIBUSYที่ควบคุมการทำงานของกล่องโต้ตอบ?

ก่อสร้าง

COleBusyDialog โครงสร้างวัตถุCOleBusyDialog?

การดำเนินการ

DoModal แสดงกล่องโต้ตอบ OLE เซิร์ฟเวอร์ว่าง?
GetSelectionType กำหนดตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ?

ภาพรวม COleBusyDialog |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index