CObList::GetTailPosition

ตำแหน่ง GetTailPosition ( ) const

ส่งกลับค่า

ค่าตำแหน่งที่สามารถใช้สำหรับการคำนวณซ้ำหรือการเรียกตัวชี้วัตถุ ค่า NULLถ้ารายการว่างเปล่า?

หมายเหตุ

ได้รับตำแหน่งขององค์ประกอบหางของรายการนี้ ค่า NULLถ้ารายการว่างเปล่า?

ตัวอย่าง

รายการ cObList
ตำแหน่ง pos

รายการAddHead (ใหม่กรง (21));
รายการAddHead (ใหม่กรง (40)); / / จะประกอบด้วยรายการ (40, 21)
ถ้า ((pos =รายการGetTailPosition(&)) ! = NULL)
{
 nbsp  ASSERT (*(CAge*) รายการGetAt (pos) ==กรง (21));
}

ภาพรวม cObList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCObList::GetHeadPosition, CObList::GetTail(&N)

Index