CObList::GetTail

CObject * แอมป์ GetTail ( );(&A)

CObject * GetTail ( ) const

ส่งกลับค่า

ดูคำอธิบายของค่าที่ส่งกลับสำหรับGetHead?

หมายเหตุ

ได้รับของตัวชี้CObjectที่ใช้แทนองค์ประกอบหางของรายการนี้?

คุณต้องแน่ใจว่า รายการที่ไม่ว่างเปล่าก่อนการเรียกGetTail ถ้ารายการว่างเปล่า แล้วรุ่นตรวจแก้จุดบกพร่องของไลบรารี Microsoft Foundation Class ยืนยัน ใช้IsEmptyเพื่อตรวจสอบว่า รายการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ?

ตัวอย่าง

รายการ cObList

รายการAddHead (ใหม่กรง (21));
รายการAddHead (ใหม่กรง (40)); / / จะประกอบด้วยรายการ (40, 21)
ASSERT (*(CAge*) รายการGetTail() ==กรง (21))

ภาพรวม cObList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCObList::AddTail, CObList::AddHead, CObList::RemoveHead, CObList::GetHead(&N)

Index