CObList::GetHeadPosition

ตำแหน่ง GetHeadPosition ( ) const

ส่งกลับค่า

ค่าตำแหน่งที่สามารถใช้สำหรับการคำนวณซ้ำหรือการเรียกตัวชี้วัตถุ ค่า NULLถ้ารายการว่างเปล่า?

หมายเหตุ

ได้รับตำแหน่งขององค์ประกอบหลักของรายการนี้?

ตัวอย่าง

รายการ cObList
ตำแหน่ง pos

รายการAddHead (ใหม่กรง (21));
รายการAddHead (ใหม่กรง (40)); / / จะประกอบด้วยรายการ (40, 21)
ถ้า ((pos =รายการGetHeadPosition(&)) ! = NULL)
{
 nbsp  ASSERT (*(CAge*) รายการGetAt (pos) ==กรง (40));
}

ภาพรวม cObList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCObList::GetTailPosition(&N)

Index