สมาชิกของคลาส CObject

ก่อสร้าง

CObject กำหนดค่าเริ่มต้น?
CObject ตัวสร้างสำเนา?
operatornbsp ใหม่(&N) ตัวดำเนินการพิเศษใหม่?
operatornbsp ลบ(&N) ตัวดำเนินการพิเศษลบ?
operatornbsp; =(&N) ตัวดำเนินการกำหนด?

การวินิจฉัย

AssertValid ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุนี้?
ถ่ายโอนข้อมูล ก่อให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลการวินิจฉัยของวัตถุนี้?

อนุกรม

IsSerializable ทดสอบเพื่อดูว่า วัตถุนี้สามารถเป็นแบบอนุกรม?
ซีเรียลไลซ์ โหลด หรือเก็บวัตถุจาก/ไปเก็บถาวร?

เบ็ดเตล็ด

GetRuntimeClass ส่งกลับค่าที่สอดคล้องกับ class ของวัตถุนี้โครงสร้างCRuntimeClass?
IsKindOf ทดสอบความสัมพันธ์ของวัตถุนี้ไปยังคลาสที่กำหนด?

ภาพรวม CObject |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index