CObject::operator =

โมฆะ ตัวดำเนินการ = ( const CObjectamp src );(&A)

หมายเหตุ

มาตรฐาน c ++คลาการกำหนดลักษณะเริ่มต้นคือ สำเนาของสมาชิกโดยสมาชิก ของตัวดำเนินการกำหนดค่าส่วนตัวนี้รับประกันความผิดพลาดของคอมไพเลอร์ถ้าคุณกำหนด โดยตัวดำเนินการ overridden คุณต้องดังนั้นใส่ตัวดำเนินการกำหนดในชั้นเรียนของคุณได้รับถ้าคุณต้องการกำหนดให้วัตถุของระดับชั้นของคุณได้รับ?

ภาพรวม CObject |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index