CObArray::GetSize

int GetSize ( ) const

หมายเหตุ

ขนาดของอาร์เรย์ที่ส่งกลับ เนื่องจากดัชนีมี zero-based ขนาดคือ 1 มากกว่าดัชนีที่ใหญ่ที่สุด?

ตารางต่อไปนี้แสดงฟังก์ชันสมาชิกอื่น ๆ ที่คล้ายกับCObArray::GetSize?

คลาส ฟังก์ชันของสมาชิก
CByteArray int GetSize (const);
CDWordArray int GetSize (const);
CPtrArray int GetSize (const);
CStringArray int GetSize (const);
CUIntArray int GetSize (const);
CWordArray int GetSize (const);

ภาพรวม CObArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติม CObArray::GetUpperBound, CObArray::SetSize

Index