CObArray::FreeExtra

โมฆะ FreeExtra ( );

หมายเหตุ

ทำให้มีหน่วยความจำพิเศษที่ถูกปันส่วนในขณะที่อาร์เรย์ไม่โต ฟังก์ชันนี้ไม่มีผลกับขนาดหรือขอบเขตบนของอาร์เรย์?

ตารางต่อไปนี้แสดงฟังก์ชันสมาชิกอื่น ๆ ที่คล้ายกับCObArray::FreeExtra?

คลาส ฟังก์ชันของสมาชิก
CByteArray โมฆะ FreeExtra ();
CDWordArray โมฆะ FreeExtra ();
CPtrArray โมฆะ FreeExtra ();
CStringArray โมฆะ FreeExtra ();
CUIntArray โมฆะ FreeExtra ();
CWordArray โมฆะ FreeExtra ();

ภาพรวม CObArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index