CNotSupportedException::CNotSupportedException

CNotSupportedException ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCNotSupportedException?

ไม่ใช้ตัวสร้างนี้โดยตรง แต่แทนที่จะ เรียกใช้ฟังก์ชันสากลAfxThrowNotSupportedException สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นการประมวลผล ให้ดูบทความ ข้อยกเว้นในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม CNotSupportedException |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติม AfxThrowNotSupportedException

Index