สมาชิกของคลาส CMultiLock

ก่อสร้าง

CMultiLock โครงสร้างวัตถุCMultiLock?

วิธีการ

IsLocked กำหนดว่าหากถูกล็อกวัตถุให้ตรงกันเฉพาะในอาร์เรย์?
ล็อก รอการอาร์เรย์ของวัตถุการซิงโครไนส์?
ปลดล็อก วัตถุใด ๆ การซิงโครไนซ์เป็นรุ่น?

ภาพรวม CMultiLock |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index