CMonthCalCtrl::SetMonthDelta

int SetMonthDelta (int iDelta );

ส่งกลับค่า

อัตราการเลื่อนก่อนหน้า หากอัตราการเลื่อนยังไม่ได้เคยกำหนด ค่าส่งกลับเป็น 0?

พารามิเตอร์

iDelta

จำนวนเดือนมีการกำหนดเป็นอัตราการเลื่อนของตัวควบคุม ถ้าค่านี้เป็นศูนย์ เดลต้าเดือนมีการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งเป็นจำนวนเดือนที่แสดงในตัวควบคุม?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 MCM_SETMONTHDELTAตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CMonthCalCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMonthCalCtrl::GetMonthDelta(&N)

Index