CMonthCalCtrl::GetMonthDelta

int GetMonthDelta (const);

ส่งกลับค่า

อัตราการเลื่อนตัวควบคุมปฏิทินเดือน อัตราการเลื่อนเป็นจำนวนเดือนที่ควบคุมการย้ายการแสดงเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มเลื่อนในครั้งเดียว?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 MCM_GETMONTHDELTAตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CMonthCalCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMonthCalCtrl::SetMonthDelta(&N)

Index