CMonthCalCtrl::GetColor

COLORREF GetColor (int nRegion ) const;

ส่งกลับค่า

A COLORREFค่าสีเชื่อมโยงกับส่วนของตัวควบคุมปฏิทินเดือน การระบุหากประสบความสำเร็จ ฟังก์ชันนี้สมาชิกส่งกลับค่า -1 หรือมิฉะนั้น?

พารามิเตอร์

nRegion

ขอบเขตของตัวควบคุมปฏิทินเดือนที่ถูกเรียกสี สำหรับรายการของค่า ดู ofnbsp พารามิเตอร์nRegion SetColor(&N)?

หมายเหตุ

การเรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกสีของพื้นที่ของตัวควบคุมปฏิทินของเดือนที่ระบุโดยnRegion?

ภาพรวม CMonthCalCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMonthCalCtrl::SetColor(&N)

Index