สมาชิกของคลาส CMonikerFile

ก่อสร้าง

CMonikerFile โครงสร้างวัตถุCMonikerFile?

การดำเนินการ

ปิด ปรับรุ่นสตรีม และรุ่นมอนิเกอร์?
ปลดออก ปรับIMonikerจากวัตถุนี้CMonikerFile?
GetMoniker ส่งกลับค่าปัจจุบัน moniker?

Overridables

CreateBindContext ได้รับการผูกบริบท หรือสร้างบริบทการผูกค่าเริ่มต้นในการเตรียมใช้งาน?
เปิด เปิดแฟ้มที่ระบุเพื่อรับกระแสข้อมูลแบบ?

ภาพรวม CMonikerFile |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index