CMonikerFile::CMonikerFile

CMonikerFile ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCMonikerFile?

ภาพรวม CMonikerFile |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCAsyncMonikerFile, CMonikerFile::Open(&N)

Index